Learn Siswati

English

 

Siswati

Conversation: Learn with people

emoji_people Inkhulumo: Fundza ngebantfu

Anatomy: Learn with your body

accessibility Sifundvomtimba: Fundza ngemtimba wakho

Chess: Learn with your mind

grid_on I-Chess: Fundza ngengcondvo yakho

Dating: Learn with your heart

favorite Imibuto ye Intaviyu le-10 lehamba embili: Fundzela Imphumelelo

Top 10 Interview Questions: Learn for success

how_to_reg Imibuto ye Intaviyu le-10 lehamba embili: Fundzela Imphumelelo

Translation Services South Africa

 

Temisebenti Yekuhumusha eNingizimu Afrika

Sistwati will reach more South Africans than English in Mpumalanga.

 

Conversation: Learn with people emoji_people Inkhulumo: Fundza ngebantfu
Hello! (person)
No Audio
Sawubona! (umuntfu)
Hello! (group)
No Audio
Sanibonani! (licembu)
How are you?
No Audio
Unjani?
I'm fine, thanks.
No Audio
Ngiyaphila, ngiyabonga.
I could be better.
No Audio
Kutawulunga.
And you?
No Audio
Wena ke?
I am well.
No Audio
Ngiyaphila.
Goodbye (person staying)
No Audio
Uhambe kahle (umuntfu uyahlala)
Goodbye (group staying)
No Audio
Nihambe kahle (licembu liyahlala)
Goodbye (person leaving)
No Audio
Usale kahle (umuntfu uyahamba)
Goodbye (group leaving)
No Audio
Nisale kahle (Licembu liyahamba)
     
Anatomy: Learn with your body accessibility Sifundvomtimba: Fundza ngemtimba wakho
Head   Inhloko
Eye, Eyes   Liso, Emehlo
Ear, Ears   Indlebe, Tindlebe
Nose   Imphumulo
Mouth   Umlomo
Tongue   Lulwimi
Hand, Hands   Sandla, Tandla
Arm, Arms   Umkhono, Imikhono
Leg, Legs   Linyawo, Tinyawo
Foot, Feet   Umlente, Imilente
     
Chess: Learn with your mind grid_on I-Chess: Fundza ngengcondvo yakho
Chess Piece(s) Tincetu te Chess
King Inkhosi
Queen Indlovukati
Rook (Castle) Esigodlweni
Bishop I-Bishop
Knight (Horse) Lihhashi
Pawn (Soldier) Lisotja
Board Ibhodi
Square Sikwele
Black Mnyama
White Mhlophe
Chess Move(s)   Indlela yekudlala i-Chess
Check! From Persian Shah (King)   Caphela!
Checkmate! From Persian Shah (King) + Māt (Dead)   Udliwe!
I take your piece.   Ngitsatsa lucetu lwakho.
Good move!   Udlale kahle!
I resign!   Ngihluliwe!
Good luck for the game!   Ngikufisela inhlanhla yalomdlalo!
Thank you for the game!   Ngiyabonga ngalomdlalo!
     
Dating: Learn with your heart favorite Imibuto ye Intaviyu le-10 lehamba embili: Fundzela Imphumelelo
What's your name?   Ungubani ligama lakho?
Can I get your number?   Ngingayitfola inombolo yakho?
Would you like to get coffee?   Ungalitfokotela likhofi?
Would you like to go to dinner?   Ungasitfokotela sidlo santsambama?
Would you like to go for a drink?   Ungasitfokotela sinatfo?
Yes, I would.   Yebo, ngingasitfokotela.
No, but thank you.   Cha, ngiyabonga.
You look beautiful.   Umuhle.
May I kiss you?   Ngingakucabuza?
I miss you.   Ngiyakukhumbula.
I miss you too.   Ngiyakukhumbula nami.
I love you.   Ngiyakutsandza.
I love you so much.   Ngikutsandza kakhulu.
     
Top 10 Interview Questions: Learn for success how_to_reg Imibuto ye Intaviyu le-10 lehamba embili: Fundzela Imphumelelo
Tell us about yourself?   Sitjele kabanti ngawe?
What are your main strengths?   Emandla akho angakuphi?
What are your weaknesses?   Buyini butsakatsaka bakho?
Why should we choose you for this job?   Kungani kufanele sikhetse wena kulomsebenti?
What is your salary expectation?   Liholo lakho ubukelele kutsi lingaba ngumalini?
What are your hobbies outside of work?   Yini lotsandza kuyenta nawungekho emsebentini?
Where do you see yourself in five years' time?   Utibona ukuphi eminyakeni lesihlanu letako?
Why are you leaving your current job?   Yini lekwenta uyekele lomsebenti lowentako nyalo?
Why do you want to work here?   Kwentiwa yini kutsi ufune kutosebenta lapha?
Is there anything that you would like to ask me?   Ingabe ikhona intfo lofuna kungibuta yona?
  Formal Business Letter  
Date: calendar_today Lusuku:
Dear... create Lotsandzekako...
Yours Sincerely,   Lotitfobako,
  Directions  
North Nyakatho
South Ningizimu
East Mpumalanga
West Ntshonalanga
  Days of the Week  
Sunday   Sontfo
Monday   Msombuluko
Tuesday   Lesibili
Wednesday   Lesitsatfu
Thursday   Lesine
Friday   Lesihlanu
Saturday   Mgcibelo
  Months of the Year  
January   Janawari
February   Februwari
March   Mashi
April   Apreli
May   Meyi
June   Juni
July   Julayi
August   Agasti
September   Septhemba
October   Okthobha
November   Novemba
December   Disemba
     

This browser does not support the video element.

Choose a language

Choose a language above to practice and learn words and phrases for any of the 11 official South African languages.

Master the basics

When you master the basics of conversation you will be able to put that into practice with millions of South Africans in your city and province.