Learn Swati

 

English

 

Siswati

 
๐Ÿ—จ
Conversation: Learn with people
 
Inkhulumo: Fundza ngebantfu
๐Ÿ—จ
๐Ÿ’
Anatomy: Learn with your body
 
Sifundvomtimba: Fundza ngemtimba wakho
๐Ÿ’
๐ŸŽ“
Chess: Learn with your mind
 
I-Chess: Fundza ngengcondvo yakho
๐ŸŽ“
โค
Dating: Learn with your heart
 
Imibuto ye Intaviyu le-10 lehamba embili: Fundzela Imphumelelo
โค
๐Ÿš€
Top 10 Interview Questions: Learn for success
 
Imibuto ye Intaviyu le-10 lehamba embili: Fundzela Imphumelelo
๐Ÿš€
๐Ÿ‡ฟ๐Ÿ‡ฆ Translation Services South Africa   Temisebenti Yekuhumusha eNingizimu Afrika ๐Ÿ‡ฟ๐Ÿ‡ฆ
         
๐Ÿ—จ
Conversation: Learn with people
 
Inkhulumo: Fundza ngebantfu
๐Ÿ—จ
๐Ÿ‘ค Hello! (person)
Sawubona! (umuntfu) ๐Ÿ‘ค
๐Ÿ‘ฅ Hello! (group)
Sanibonani! (licembu) ๐Ÿ‘ฅ
๐Ÿ™‹ How are you?
Unjani? ๐Ÿ™‹
๐Ÿ™† I'm fine, thanks.
Ngiyaphila, ngiyabonga. ๐Ÿ™†
๐Ÿ™ I could be better.
Kutawulunga. ๐Ÿ™
๐Ÿ™‹ And you?
Wena ke? ๐Ÿ™‹
๐Ÿ™† I am well.
Ngiyaphila. ๐Ÿ™†
๐Ÿ‘ค Goodbye (person staying)
Uhambe kahle (umuntfu uyahlala) ๐Ÿ‘ค
๐Ÿ‘ช Goodbye (group staying)
Nihambe kahle (licembu liyahlala) ๐Ÿ‘ช
๐Ÿ‘ค Goodbye (person leaving)
Usale kahle (umuntfu uyahamba) ๐Ÿ‘ค
๐Ÿ‘ช Goodbye (group leaving)
Nisale kahle (Licembu liyahamba) ๐Ÿ‘ช
         
๐Ÿ’
Anatomy: Learn with your body
 
Sifundvomtimba: Fundza ngemtimba wakho
๐Ÿ’
๐Ÿ‘ง Head   Inhloko ๐Ÿ‘ง
๐Ÿ‘ Eye, Eyes   Liso, Emehlo ๐Ÿ‘
๐Ÿ‘‚ Ear, Ears   Indlebe, Tindlebe ๐Ÿ‘‚
๐Ÿ‘ƒ Nose   Imphumulo ๐Ÿ‘ƒ
๐Ÿ‘„ Mouth   Umlomo ๐Ÿ‘„
๐Ÿ‘… Tongue   Lulwimi ๐Ÿ‘…
โœ‹ Hand, Hands   Sandla, Tandla โœ‹
๐Ÿ’ช Arm, Arms   Umkhono, Imikhono ๐Ÿ’ช
๐Ÿšถ Leg, Legs   Linyawo, Tinyawo ๐Ÿšถ
๐Ÿ‘ฃ Foot, Feet   Umlente, Imilente ๐Ÿ‘ฃ
         
๐ŸŽ“
Chess: Learn with your mind
 
I-Chess: Fundza ngengcondvo yakho
๐ŸŽ“
โ™˜ Chess Piece(s)   Tincetu te Chess โ™˜
โ™š King   Inkhosi โ™š
โ™› Queen   Indlovukati โ™›
โ™œ Rook (Castle)   Esigodlweni โ™œ
โ™ Bishop   I-Bishop โ™
โ™ž Knight (Horse)   Lihhashi โ™ž
โ™Ÿ Pawn (Soldier)   Lisotja โ™Ÿ
โ–ฉ Board   Ibhodi โ–ฉ
โ–จ Square   Sikwele โ–จ
โฌ› Black   Mnyama โฌ›
โฌœ White   Mhlophe โฌœ
โ‡… Chess Move(s)   Indlela yekudlala i-Chess โ‡…
โš  Check! From Persian Shah (King)   Caphela! โš 
๐Ÿ† Checkmate! From Persian Shah (King) + Mฤt (Dead)   Udliwe! ๐Ÿ†
๐Ÿ—‘ I take your piece.   Ngitsatsa lucetu lwakho. ๐Ÿ—‘
โ€ผ๏ธ Good move!   Udlale kahle! โ€ผ๏ธ
โš‘ I resign!   Ngihluliwe! โš‘
โš”๏ธ Good luck for the game!   Ngikufisela inhlanhla yalomdlalo! โš”๏ธ
๐Ÿค Thank you for the game!   Ngiyabonga ngalomdlalo! ๐Ÿค
         
โค
Dating: Learn with your heart
 
Imibuto ye Intaviyu le-10 lehamba embili: Fundzela Imphumelelo
โค
โ“ What's your name?   Ungubani ligama lakho? โ“
๐Ÿ“ฑ Can I get your number?   Ngingayitfola inombolo yakho? ๐Ÿ“ฑ
โ˜• Would you like to get coffee?   Ungalitfokotela likhofi? โ˜•
๐Ÿ Would you like to go to dinner?   Ungasitfokotela sidlo santsambama? ๐Ÿ
๐Ÿน Would you like to go for a drink?   Ungasitfokotela sinatfo? ๐Ÿน
๐Ÿ’“ Yes, I would.   Yebo, ngingasitfokotela. ๐Ÿ’“
๐Ÿ’” No, but thank you.   Cha, ngiyabonga. ๐Ÿ’”
๐Ÿ’– You look beautiful.   Umuhle. ๐Ÿ’–
๐Ÿ’‹ May I kiss you?   Ngingakucabuza? ๐Ÿ’‹
๐Ÿ˜ I miss you.   Ngiyakukhumbula. ๐Ÿ˜
๐Ÿ˜˜ I miss you too.   Ngiyakukhumbula nami. ๐Ÿ˜˜
โ™ฅ I love you.   Ngiyakutsandza. โ™ฅ
๐Ÿ’— I love you so much.   Ngikutsandza kakhulu. ๐Ÿ’—
         
๐Ÿš€
Top 10 Interview Questions: Learn for success
 
Imibuto ye Intaviyu le-10 lehamba embili: Fundzela Imphumelelo
๐Ÿš€
๐Ÿ‘ฉ Tell us about yourself?   Sitjele kabanti ngawe? ๐Ÿ‘ฉ
๐Ÿ‘ What are your main strengths?   Emandla akho angakuphi? ๐Ÿ‘
๐Ÿ‘Ž What are your weaknesses?   Buyini butsakatsaka bakho? ๐Ÿ‘Ž
โ€๐ŸŽ“ Why should we choose you for this job?   Kungani kufanele sikhetse wena kulomsebenti? โ€๐ŸŽ“
๐Ÿ“ƒ What is your salary expectation?   Liholo lakho ubukelele kutsi lingaba ngumalini? ๐Ÿ“ƒ
โšฝ What are your hobbies outside of work?   Yini lotsandza kuyenta nawungekho emsebentini? โšฝ
๐Ÿ“ˆ Where do you see yourself in five years' time?   Utibona ukuphi eminyakeni lesihlanu letako? ๐Ÿ“ˆ
๐Ÿ’ผ Why are you leaving your current job?   Yini lekwenta uyekele lomsebenti lowentako nyalo? ๐Ÿ’ผ
๐Ÿฆ Why do you want to work here?   Kwentiwa yini kutsi ufune kutosebenta lapha? ๐Ÿฆ
โ” Is there anything that you would like to ask me?   Ingabe ikhona intfo lofuna kungibuta yona? โ”

 

Siswati Vocabulary

Formal Letter, Directions, Days of the Week, Months of the Year

English Formal Business Letter Siswati
Date: ๐Ÿ“… Lusuku:
Dear... ๐Ÿ“ Lotsandzekako...
Yours Sincerely, ๐Ÿ“„ Lotitfobako,
  Directions  
North โฎ™ Nyakatfo
South โฎ› Ningizimu
East โฎš Mphumalanga
West โฎ˜ Nshonalanga
  Days of the Week  
Sunday   Sontfo
Monday   Msombuluko
Tuesday   Lesibili
Wednesday   Lesitsatfu
Thursday   Lesine
Friday   Lesihlanu
Saturday   Mgcibelo
  Months of the Year  
January   Janawari
February   Februwari
March   Mashi
April   Apreli
May   Meyi
June   Juni
July   Julayi
August   Agasti
September   Septhemba
October   Okthobha
November   Novemba
December   Disemba

 

Learn Swati language

Sistwati will reach more South Africans than English in Mpumalanga.

PROVINCE % SA GP KZ WC EC MP LP FS NC NW
English 10 13 13 20 6 3 2 3 3 4
Siswati 3 1       28 1      

 

You can get more information on languages by province on our medical translation services page.

 

Language Vocabulary

Conversation, Anatomy, Chess, Dating, Interview Questions and Vocabulary

IsiZulu IsiXhosa Afrikaans English Sepedi Setswana Sesotho Xitsonga Siswati Tshivenแธ“a IsiNdebele

 

More detail on all 11 official languages can be found on our Translation Services South Africa page.
South Africa Translation Services 11 Languages

Visit our site in your home language. English and translated pages are identical.

 

Language demographics for your city.

Translation Services Johannesburg Translation Services Pretoria Translation Services Cape Town Medical Translation Educational Translation Mining and Environmental Translation Chinese Translation Services English Editing Services

[email protected]
+27-21-685-2383