Learn Setswana

English

 

Setswana

Conversation: Learn with people

emoji_people Puisano: Ithute le batho

Anatomy: Learn with your body

accessibility Ditho tsa mmele: Ithute ka ga mmele wa gago

Chess: Learn with your mind

grid_on Chess: Ithute ka monagano wa gago

Dating: Learn with your heart

favorite Tsa Marato: Ithute ka pelo

Top 10 Interview Questions: Learn for success

how_to_reg Dipotso tse 10 tsa botlhokwatlhokwa tsa Potsotherisano: Ithutele go bona katlego

Translation Services South Africa

 

Ditirelo tsa Bofetoledi tsa Aforika Borwa

Setswana will reach more South Africans than English in the Free State, Northern Cape and North West provinces.

 

Conversation: Learn with people emoji_people Puisano: Ithute le batho
Hello! (person)   Dumela! (motho a le mongwe)
Hello! (group)   Dumelang! (setlhopha)
How are you?   Le kae?
I'm fine, thanks.   Ke teng, o kae.
I could be better.   Go ka nna botoka.
And you?   Wena?
I am well.   Ke teng.
Goodbye (person staying)   Sala sentle (go sala motho a le mongwe)
Goodbye (group staying)   Salang sentle (go sala setlhopha)
Goodbye (person leaving)   Tsamaya sentle (go tsamaya motho a le mongwe)
Goodbye (group leaving)   Tsamayang sentle (go tsamaya setlhopha)
     
Anatomy: Learn with your body accessibility Ditho tsa mmele: Ithute ka ga mmele wa gago
Head   Tlhogo
Eye, Eyes   Leitlho, Matlho
Ear, Ears   Tsebe, Ditsebe
Nose   Nko
Mouth   Molomo
Tongue   Loleme
Hand, Hands   Seatla, Diatla
Arm, Arms   Letsogo, Matsogo
Leg, Legs   Leoto, Maoto
Foot, Feet   Lenao, Dinao
     
Chess: Learn with your mind grid_on Chess: Ithute ka monagano wa gago
Chess Piece(s) Se(Di) tshamekisi tsa Chess
King Kgosi
Queen Kgosigadi
Rook (Castle) Khasele
Bishop Bishopo
Knight (Horse) Pitse
Pawn (Soldier) Lesole
Board Boto
Square Sekwere
Black Ntsho
White Tshweu
Chess Move(s)   Metsamao ya Chess
Check! From Persian Shah (King)   Ela tlhoko!
Checkmate! From Persian Shah (King) + Māt (Dead)   Ga o na botshabelo!
I take your piece.   Ke tsaya setshamekisi sa gago.
Good move!   Motsamao o montle!
I resign!   Ke a ineela!
Good luck for the game!   Masego a motshameko!
Thank you for the game!   Ke lebogela motshameko!
     
Dating: Learn with your heart favorite Tsa Marato: Ithute ka pelo
What's your name?   Leina la gago ke mang?
Can I get your number?   A nka bona nomore ya gago?
Would you like to get coffee?   A o ka rata go nwa kofi?
Would you like to go to dinner?   A o ka rata go ya tinareng?
Would you like to go for a drink?   A o ka rata go tswa go ya go bona seno?
Yes, I would.   Ee, nka rata jalo.
No, but thank you.   Nnyaa, ke a leboga.
You look beautiful.   O lebega o le montle.
May I kiss you?   A nka go atla
I miss you.   Ke go gopotse.
I miss you too.   Le nna ke go gopotse.
I love you.   Ke a go rata.
I love you so much.   Ke go rata thata.
     
Top 10 Interview Questions: Learn for success how_to_reg Dipotso tse 10 tsa botlhokwatlhokwa tsa Potsotherisano: Ithutele go bona katlego
Tell us about yourself?   Re bolelele ka ga gago?
What are your main strengths?   Dipharologantsho tsa gago tse dikgolo tse di supang maatla le bokgoni ke dife?
What are your weaknesses?   Dipharologantsho tsa gago tse di supang bokoa ke dife?
Why should we choose you for this job?   Ke goreng re tshwanetse go tlhopha wena mo tirong e?
What is your salary expectation?   O solofela go amogela bokae?
What are your hobbies outside of work?   Dingwe tse o itlosang bodutu ka tsone fa o se fa tirong ke dife?
Where do you see yourself in five years' time?   O akanya go nna kae mo sebakeng sa dingwaga tse tlhano?
Why are you leaving your current job?   Ke goreng o tlogela tiro ya gago ya ga jaana?
Why do you want to work here?   Ke goreng o batla go dira fa?
Is there anything that you would like to ask me?   A go na le sengwe se o ka ratang go se mpotsa?
  Formal Business Letter  
Date: calendar_today Letlha:
Dear... create Madume...
Yours Sincerely,   Ka boikokobetso,
  Directions  
North Bokone
South Borwa
East Botlhabatsatsi
West Bophirima
  Days of the Week  
Sunday   Latshipi
Monday   Mosupologo
Tuesday   Labobedi
Wednesday   Laboraro
Thursday   Labone
Friday   Labotlhano
Saturday   Lamatlhatso
  Months of the Year  
January   Ferikgong
February   Tlhakole
March   Mopitlwe
April   Moranang
May   Motsheganong
June   Seetebosigo
July   Phukwi
August   Phatwe
September   Lwetse
October   Diphalane
November   Ngwanatsele
December   Sedimonthole
     

This browser does not support the video element.

Choose a language

Choose a language above to practice and learn words and phrases for any of the 11 official South African languages.

Master the basics

When you master the basics of conversation you will be able to put that into practice with millions of South Africans in your city and province.