Learn Tswana

 

English

 

Setswana

 
๐Ÿ—จ
Conversation: Learn with people
 
Puisano: Ithute le batho
๐Ÿ—จ
๐Ÿ’
Anatomy: Learn with your body
 
Ditho tsa mmele: Ithute ka ga mmele wa gago
๐Ÿ’
๐ŸŽ“
Chess: Learn with your mind
 
Chess: Ithute ka monagano wa gago
๐ŸŽ“
โค
Dating: Learn with your heart
 
Tsa Marato: Ithute ka pelo
โค
๐Ÿš€
Top 10 Interview Questions: Learn for success
 
Dipotso tse 10 tsa botlhokwatlhokwa tsa Potsotherisano: Ithutele go bona katlego
๐Ÿš€
๐Ÿ‡ฟ๐Ÿ‡ฆ Translation Services South Africa   Ditirelo tsa Bofetoledi tsa Aforika Borwa ๐Ÿ‡ฟ๐Ÿ‡ฆ
         
๐Ÿ—จ
Conversation: Learn with people
 
Puisano: Ithute le batho
๐Ÿ—จ
๐Ÿ‘ค Hello! (person)   Dumela! (motho a le mongwe) ๐Ÿ‘ค
๐Ÿ‘ฅ Hello! (group)   Dumelang! (setlhopha) ๐Ÿ‘ฅ
๐Ÿ™‹ How are you?   Le kae? ๐Ÿ™‹
๐Ÿ™† I'm fine, thanks.   Ke teng, o kae. ๐Ÿ™†
๐Ÿ™ I could be better.   Go ka nna botoka. ๐Ÿ™
๐Ÿ™‹ And you?   Wena? ๐Ÿ™‹
๐Ÿ™† I am well.   Ke teng. ๐Ÿ™†
๐Ÿ‘ค Goodbye (person staying)   Sala sentle (go sala motho a le mongwe) ๐Ÿ‘ค
๐Ÿ‘ช Goodbye (group staying)   Salang sentle (go sala setlhopha) ๐Ÿ‘ช
๐Ÿ‘ค Goodbye (person leaving)   Tsamaya sentle (go tsamaya motho a le mongwe) ๐Ÿ‘ค
๐Ÿ‘ช Goodbye (group leaving)   Tsamayang sentle (go tsamaya setlhopha) ๐Ÿ‘ช
         
๐Ÿ’
Anatomy: Learn with your body
 
Ditho tsa mmele: Ithute ka ga mmele wa gago
๐Ÿ’
๐Ÿ‘ง Head   Tlhogo ๐Ÿ‘ง
๐Ÿ‘ Eye, Eyes   Leitlho, Matlho ๐Ÿ‘
๐Ÿ‘‚ Ear, Ears   Tsebe, Ditsebe ๐Ÿ‘‚
๐Ÿ‘ƒ Nose   Nko ๐Ÿ‘ƒ
๐Ÿ‘„ Mouth   Molomo ๐Ÿ‘„
๐Ÿ‘… Tongue   Loleme ๐Ÿ‘…
โœ‹ Hand, Hands   Seatla, Diatla โœ‹
๐Ÿ’ช Arm, Arms   Letsogo, Matsogo ๐Ÿ’ช
๐Ÿšถ Leg, Legs   Leoto, Maoto ๐Ÿšถ
๐Ÿ‘ฃ Foot, Feet   Lenao, Dinao ๐Ÿ‘ฃ
         
๐ŸŽ“
Chess: Learn with your mind
 
Chess: Ithute ka monagano wa gago
๐ŸŽ“
โ™˜ Chess Piece(s)   Se(Di) tshamekisi tsa Chess โ™˜
โ™š King   Kgosi โ™š
โ™› Queen   Kgosigadi โ™›
โ™œ Rook (Castle)   Khasele โ™œ
โ™ Bishop   Bishopo โ™
โ™ž Knight (Horse)   Pitse โ™ž
โ™Ÿ Pawn (Soldier)   Lesole โ™Ÿ
โ–ฉ Board   Boto โ–ฉ
โ–จ Square   Sekwere โ–จ
โฌ› Black   Ntsho โฌ›
โฌœ White   Tshweu โฌœ
โ‡… Chess Move(s)   Metsamao ya Chess โ‡…
โš  Check! From Persian Shah (King)   Ela tlhoko! โš 
๐Ÿ† Checkmate! From Persian Shah (King) + Mฤt (Dead)   Ga o na botshabelo! ๐Ÿ†
๐Ÿ—‘ I take your piece.   Ke tsaya setshamekisi sa gago. ๐Ÿ—‘
โ€ผ๏ธ Good move!   Motsamao o montle! โ€ผ๏ธ
โš‘ I resign!   Ke a ineela! โš‘
โš”๏ธ Good luck for the game!   Masego a motshameko! โš”๏ธ
๐Ÿค Thank you for the game!   Ke lebogela motshameko! ๐Ÿค
         
โค
Dating: Learn with your heart
 
Tsa Marato: Ithute ka pelo
โค
โ“ What's your name?   Leina la gago ke mang? โ“
๐Ÿ“ฑ Can I get your number?   A nka bona nomore ya gago? ๐Ÿ“ฑ
โ˜• Would you like to get coffee?   A o ka rata go nwa kofi? โ˜•
๐Ÿ Would you like to go to dinner?   A o ka rata go ya tinareng? ๐Ÿ
๐Ÿน Would you like to go for a drink?   A o ka rata go tswa go ya go bona seno? ๐Ÿน
๐Ÿ’“ Yes, I would.   Ee, nka rata jalo. ๐Ÿ’“
๐Ÿ’” No, but thank you.   Nnyaa, ke a leboga. ๐Ÿ’”
๐Ÿ’– You look beautiful.   O lebega o le montle. ๐Ÿ’–
๐Ÿ’‹ May I kiss you?   A nka go atla ๐Ÿ’‹
๐Ÿ˜ I miss you.   Ke go gopotse. ๐Ÿ˜
๐Ÿ˜˜ I miss you too.   Le nna ke go gopotse. ๐Ÿ˜˜
โ™ฅ I love you.   Ke a go rata. โ™ฅ
๐Ÿ’— I love you so much.   Ke go rata thata. ๐Ÿ’—
         
๐Ÿš€
Top 10 Interview Questions: Learn for success
 
Dipotso tse 10 tsa botlhokwatlhokwa tsa Potsotherisano: Ithutele go bona katlego
๐Ÿš€
๐Ÿ‘ฉ Tell us about yourself?   Re bolelele ka ga gago? ๐Ÿ‘ฉ
๐Ÿ‘ What are your main strengths?   Dipharologantsho tsa gago tse dikgolo tse di supang maatla le bokgoni ke dife? ๐Ÿ‘
๐Ÿ‘Ž What are your weaknesses?   Dipharologantsho tsa gago tse di supang bokoa ke dife? ๐Ÿ‘Ž
โ€๐ŸŽ“ Why should we choose you for this job?   Ke goreng re tshwanetse go tlhopha wena mo tirong e? โ€๐ŸŽ“
๐Ÿ“ƒ What is your salary expectation?   O solofela go amogela bokae? ๐Ÿ“ƒ
โšฝ What are your hobbies outside of work?   Dingwe tse o itlosang bodutu ka tsone fa o se fa tirong ke dife? โšฝ
๐Ÿ“ˆ Where do you see yourself in five years' time?   O akanya go nna kae mo sebakeng sa dingwaga tse tlhano? ๐Ÿ“ˆ
๐Ÿ’ผ Why are you leaving your current job?   Ke goreng o tlogela tiro ya gago ya ga jaana? ๐Ÿ’ผ
๐Ÿฆ Why do you want to work here?   Ke goreng o batla go dira fa? ๐Ÿฆ
โ” Is there anything that you would like to ask me?   A go na le sengwe se o ka ratang go se mpotsa? โ”

 

Setswana Vocabulary

Formal Letter, Directions, Days of the Week, Months of the Year

English Formal Business Letter Setswana
Date: ๐Ÿ“… Letlha:
Dear... ๐Ÿ“ Madume...
Yours Sincerely, ๐Ÿ“„ Ka boikokobetso,
  Directions  
North โฎ™ Bokone
South โฎ› Borwa
East โฎš Botlhabatsatsi
West โฎ˜ Bophirima
  Days of the Week  
Sunday   Latshipi
Monday   Mosupologo
Tuesday   Labobedi
Wednesday   Laboraro
Thursday   Labone
Friday   Labotlhano
Saturday   Lamatlhatso
  Months of the Year  
January   Ferikgong
February   Tlhakole
March   Mopitlwe
April   Moranang
May   Motsheganong
June   Seetebosigo
July   Phukwi
August   Phatwe
September   Lwetse
October   Diphalane
November   Ngwanatsele
December   Sedimonthole

 

 

Setswana will reach more South Africans than English in the Free State, Northern Cape and North West provinces.

PROVINCE % SA GP KZ WC EC MP LP FS NC NW
English 10 13 13 20 6 3 2 3 3 4
Setswana 8 9 1     2 2 5 33 63

 

You can get more information on languages by province on our medical translation services page.

Learn Tswana language

Language Vocabulary

Conversation, Anatomy, Chess, Dating, Interview Questions and Vocabulary

IsiZulu IsiXhosa Afrikaans English Sepedi Setswana Sesotho Xitsonga Siswati Tshivenแธ“a IsiNdebele

 

More detail on all 11 official languages can be found on our Translation Services South Africa page.
South Africa Translation Services 11 Languages

Visit our site in your home language. English and translated pages are identical.

 

Language demographics for your city:

Setswana is the fourth most spoken language in Johannesburg at over 300 000 first language speakers.

Translation Services Johannesburg Translation Services Pretoria Translation Services Cape Town Chinese Translation Services English Editing Services

[email protected]
+27-21-685-2383