Learn Sotho

 

English

 

Sesotho

 
๐Ÿ—จ
Conversation: Learn with people
 
Puisano: Ithute ka batho
๐Ÿ—จ
๐Ÿ’
Anatomy: Learn with your body
 
Ditho tsa mmele: Ithute ka mmele wa hao
๐Ÿ’
๐ŸŽ“
Chess: Learn with your mind
 
Chess: Ithute ka kelello ya hao
๐ŸŽ“
โค
Dating: Learn with your heart
 
Tsa Marato: Ithute ka pelo ya hao
โค
๐Ÿš€
Top 10 Interview Questions: Learn for success
 
Dipotso tse 10 tse ka Sehloohong tsa Inthaviu: Ho ithutela katleho
๐Ÿš€
๐Ÿ‡ฟ๐Ÿ‡ฆ Translation Services South Africa   Ditshebeletso tsa Phetolelo tsa Aforika Borwa ๐Ÿ‡ฟ๐Ÿ‡ฆ
         
๐Ÿ—จ
Conversation: Learn with people
 
Puisano: Ithute ka batho
๐Ÿ—จ
๐Ÿ‘ค Hello! (person)
Dumela! (motho) ๐Ÿ‘ค
๐Ÿ‘ฅ Hello! (group)
Dumelang! (sehlopha) ๐Ÿ‘ฅ
๐Ÿ™‹ How are you?
O phela jwang? ๐Ÿ™‹
๐Ÿ™† I'm fine, thanks.
Ke phela hantle, ke a leboha. ๐Ÿ™†
๐Ÿ™ I could be better.
Ke a bo leka. ๐Ÿ™
๐Ÿ™‹ And you?
Wena? ๐Ÿ™‹
๐Ÿ™† I am well.
Ke phetse. ๐Ÿ™†
๐Ÿ‘ค Goodbye (person staying)
Tsamaya hantle (motho ya salang) ๐Ÿ‘ค
๐Ÿ‘ช Goodbye (group staying)
Tsamayang hantle (sehlopha se salang) ๐Ÿ‘ช
๐Ÿ‘ค Goodbye (person leaving)
Sala hantle (motho ya tsamayang) ๐Ÿ‘ค
๐Ÿ‘ช Goodbye (group leaving)
Salang hantle (sehlopha se tsamayang) ๐Ÿ‘ช
         
๐Ÿ’
Anatomy: Learn with your body
 
Ditho tsa mmele: Ithute ka mmele wa hao
๐Ÿ’
๐Ÿ‘ง Head   Hlooho ๐Ÿ‘ง
๐Ÿ‘ Eye, Eyes   Leihlo, Mahlo ๐Ÿ‘
๐Ÿ‘‚ Ear, Ears   Tsebe, Ditsebe ๐Ÿ‘‚
๐Ÿ‘ƒ Nose   Nko ๐Ÿ‘ƒ
๐Ÿ‘„ Mouth   Molomo ๐Ÿ‘„
๐Ÿ‘… Tongue   Leleme ๐Ÿ‘…
โœ‹ Hand, Hands   Letsoho, Matsoho โœ‹
๐Ÿ’ช Arm, Arms   Sephaka, Diphaka ๐Ÿ’ช
๐Ÿšถ Leg, Legs   Tlhafu, Ditlhafu ๐Ÿšถ
๐Ÿ‘ฃ Foot, Feet   Leoto, Maoto ๐Ÿ‘ฃ
         
๐ŸŽ“
Chess: Learn with your mind
 
Chess: Ithute ka kelello ya hao
๐ŸŽ“
โ™˜ Chess Piece(s)   Se/dibapadiswa tsa Chess โ™˜
โ™š King   Morena โ™š
โ™› Queen   Mofumahadi โ™›
โ™œ Rook (Castle)   Khasele โ™œ
โ™ Bishop   Bishopo โ™
โ™ž Knight (Horse)   Pere โ™ž
โ™Ÿ Pawn (Soldier)   Lesole โ™Ÿ
โ–ฉ Board   Boto โ–ฉ
โ–จ Square   Kgutlonnetsepa โ–จ
โฌ› Black   Ntsho โฌ›
โฌœ White   Tshweu โฌœ
โ‡… Chess Move(s)   Mo/metsamao ya Chess โ‡…
โš  Check! From Persian Shah (King)   Ela hloko! โš 
๐Ÿ† Checkmate! From Persian Shah (King) + Mฤt (Dead)   Ha o na botshabelo! ๐Ÿ†
๐Ÿ—‘ I take your piece.   Ke nka sebapadiswa sa hao. ๐Ÿ—‘
โ€ผ๏ธ Good move!   Motsamao o motle! โ€ผ๏ธ
โš‘ I resign!   Ke a inehela! โš‘
โš”๏ธ Good luck for the game!   Mahlohonolo ka papadi! โš”๏ธ
๐Ÿค Thank you for the game!   Ke a leboha ka papadi! ๐Ÿค
         
โค
Dating: Learn with your heart
 
Tsa Marato: Ithute ka pelo ya hao
โค
โ“ What's your name?   Lebitso la hao o mang? โ“
๐Ÿ“ฑ Can I get your number?   Nka fumana nomoro ya hao? ๐Ÿ“ฑ
โ˜• Would you like to get coffee?   O ka thabela ho nwa kofi? โ˜•
๐Ÿ Would you like to go to dinner?   O ka thabela ho ya dijong tsa mantsiboya? ๐Ÿ
๐Ÿน Would you like to go for a drink?   O ka thabela ho fumana se nowang? ๐Ÿน
๐Ÿ’“ Yes, I would.   Ee, nka se thabela. ๐Ÿ’“
๐Ÿ’” No, but thank you.   Tjhe, ke a leboha. ๐Ÿ’”
๐Ÿ’– You look beautiful.   O shebahala o le motle. ๐Ÿ’–
๐Ÿ’‹ May I kiss you?   Ebe nka o suna? ๐Ÿ’‹
๐Ÿ˜ I miss you.   Ke o hopotse. ๐Ÿ˜
๐Ÿ˜˜ I miss you too.   Le nna ke o hopotse. ๐Ÿ˜˜
โ™ฅ I love you.   Ke a o rata. โ™ฅ
๐Ÿ’— I love you so much.   Ke o rata haholo. ๐Ÿ’—
         
๐Ÿš€
Top 10 Interview Questions: Learn for success
 
Dipotso tse 10 tse ka Sehloohong tsa Inthaviu: Ho ithutela katleho
๐Ÿš€
๐Ÿ‘ฉ Tell us about yourself?   Re bolelle ka wena? ๐Ÿ‘ฉ
๐Ÿ‘ What are your main strengths?   Dintho tseo o leng matla haholo ho tsona ke dife? ๐Ÿ‘
๐Ÿ‘Ž What are your weaknesses?   Bofokodi ba hao ke bofe? ๐Ÿ‘Ž
โ€๐ŸŽ“ Why should we choose you for this job?   Hobaneng re lokela ho kgetha wena mosebetsing ona? โ€๐ŸŽ“
๐Ÿ“ƒ What is your salary expectation?   O lebelletse ho kgola bokae? ๐Ÿ“ƒ
โšฝ What are your hobbies outside of work?   Ke dife dintho tseo o ratang ho di etsa ha o se mosebetsing? โšฝ
๐Ÿ“ˆ Where do you see yourself in five years' time?   O lebelletse ho fihlela eng dilemo tse hlano tse tlang? ๐Ÿ“ˆ
๐Ÿ’ผ Why are you leaving your current job?   Hobaneng o tlohela mosebetsi wa hao wa jwale? ๐Ÿ’ผ
๐Ÿฆ Why do you want to work here?   Hobaneng o batla ho sebetsa mona? ๐Ÿฆ
โ” Is there anything that you would like to ask me?   Na ho na le ho hong hoo o batlang ho mpotsa hona? โ”

 

Sesotho Vocabulary

Formal Letter, Directions, Days of the Week, Months of the Year

English Formal Business Letter Sesotho
Date: ๐Ÿ“… Letsatsi:
Dear... ๐Ÿ“ Mme (to a lady)...
Ntate (to a gentleman)...
Yours Sincerely, ๐Ÿ“„ Ka botshepehi,
  Directions  
North โฎ™ Leboya
South โฎ› Borwa
East โฎš Botjhabela
West โฎ˜ Bophirimela
  Days of the Week  
Sunday   Sontaha
Monday   Mantaha
Tuesday   Labobedi
Wednesday   Laboraro
Thursday   Labone
Friday   Labohlano
Saturday   Moqebelo
  Months of the Year  
January   Pherekgong
February   Hlakola
March   Hlakubele
April   Mmesa
May   Motsheanong
June   Phupjane
July   Phupu
August   Phato
September   Loetse
October   Mphalane
November   Pudungwana
December   Tshitwe

 

 

Sesotho will reach more South Africans than English in the Free State.

PROVINCE % SA GP KZ WC EC MP LP FS NC NW
English 10 13 13 20 6 3 2 3 3 4
Sesotho 8 12 1 1 3 4 2 64 1 6

 

You can get more information on languages by province on our medical translation services page.

Learn Sotho language

Language Vocabulary

Conversation, Anatomy, Chess, Dating, Interview Questions and Vocabulary

IsiZulu IsiXhosa Afrikaans English Sepedi Setswana Sesotho Xitsonga Siswati Tshivenแธ“a IsiNdebele

 

More detail on all 11 official languages can be found on our Translation Services South Africa page.
 
South Africa Translation Services 11 Languages

Visit our site in your home language. English and translated pages are identical.

 

Language demographics for your city:

Sesotho is the third most spoken language in Johannesburg at over 400 000 first language speakers.

Translation Services Johannesburg Translation Services Pretoria Translation Services Cape Town Medical Translation Educational Translation Mining and Environmental Translation Chinese Translation Services English Editing Services

[email protected]
+27-21-685-2383