Learn Sesotho

English

 

Sesotho

Conversation: Learn with people

emoji_people Puisano: Ithute ka batho

Anatomy: Learn with your body

accessibility Ditho tsa mmele: Ithute ka mmele wa hao

Chess: Learn with your mind

grid_on Chess: Ithute ka kelello ya hao

Dating: Learn with your heart

favorite Tsa Marato: Ithute ka pelo ya hao

Top 10 Interview Questions: Learn for success

how_to_reg Dipotso tse 10 tse ka Sehloohong tsa Inthaviu: Ho ithutela katleho

Translation Services South Africa

 

Ditshebeletso tsa Phetolelo tsa Aforika Borwa

Sesotho will reach more South Africans than English in the Free State.

 

Conversation: Learn with people emoji_people Puisano: Ithute ka batho
Hello! (person)
No Audio
Dumela! (motho)
Hello! (group)
No Audio
Dumelang! (sehlopha)
How are you?
No Audio
O phela jwang?
I'm fine, thanks.
No Audio
Ke phela hantle, ke a leboha.
I could be better.
No Audio
Ke a bo leka.
And you?
No Audio
Wena?
I am well.
No Audio
Ke phetse.
Goodbye (person staying)
No Audio
Tsamaya hantle (motho ya salang)
Goodbye (group staying)
No Audio
Tsamayang hantle (sehlopha se salang)
Goodbye (person leaving)
No Audio
Sala hantle (motho ya tsamayang)
Goodbye (group leaving)
No Audio
Salang hantle (sehlopha se tsamayang)
     
Anatomy: Learn with your body accessibility Ditho tsa mmele: Ithute ka mmele wa hao
Head   Hlooho
Eye, Eyes   Leihlo, Mahlo
Ear, Ears   Tsebe, Ditsebe
Nose   Nko
Mouth   Molomo
Tongue   Leleme
Hand, Hands   Letsoho, Matsoho
Arm, Arms   Sephaka, Diphaka
Leg, Legs   Tlhafu, Ditlhafu
Foot, Feet   Leoto, Maoto
     
Chess: Learn with your mind grid_on Chess: Ithute ka kelello ya hao
Chess Piece(s) Se/dibapadiswa tsa Chess
King Morena
Queen Mofumahadi
Rook (Castle) Khasele
Bishop Bishopo
Knight (Horse) Pere
Pawn (Soldier) Lesole
Board Boto
Square Kgutlonnetsepa
Black Ntsho
White Tshweu
Chess Move(s)   Mo/metsamao ya Chess
Check! From Persian Shah (King)   Ela hloko!
Checkmate! From Persian Shah (King) + Māt (Dead)   Ha o na botshabelo!
I take your piece.   Ke nka sebapadiswa sa hao.
Good move!   Motsamao o motle!
I resign!   Ke a inehela!
Good luck for the game!   Mahlohonolo ka papadi!
Thank you for the game!   Ke a leboha ka papadi!
     
Dating: Learn with your heart favorite Tsa Marato: Ithute ka pelo ya hao
What's your name?   Lebitso la hao o mang?
Can I get your number?   Nka fumana nomoro ya hao?
Would you like to get coffee?   O ka thabela ho nwa kofi?
Would you like to go to dinner?   O ka thabela ho ya dijong tsa mantsiboya?
Would you like to go for a drink?   O ka thabela ho fumana se nowang?
Yes, I would.   Ee, nka se thabela.
No, but thank you.   Tjhe, ke a leboha.
You look beautiful.   O shebahala o le motle.
May I kiss you?   Ebe nka o suna?
I miss you.   Ke o hopotse.
I miss you too.   Le nna ke o hopotse.
I love you.   Ke a o rata.
I love you so much.   Ke o rata haholo.
     
Top 10 Interview Questions: Learn for success how_to_reg Dipotso tse 10 tse ka Sehloohong tsa Inthaviu: Ho ithutela katleho
Tell us about yourself?   Re bolelle ka wena?
What are your main strengths?   Dintho tseo o leng matla haholo ho tsona ke dife?
What are your weaknesses?   Bofokodi ba hao ke bofe?
Why should we choose you for this job?   Hobaneng re lokela ho kgetha wena mosebetsing ona?
What is your salary expectation?   O lebelletse ho kgola bokae?
What are your hobbies outside of work?   Ke dife dintho tseo o ratang ho di etsa ha o se mosebetsing?
Where do you see yourself in five years' time?   O lebelletse ho fihlela eng dilemo tse hlano tse tlang?
Why are you leaving your current job?   Hobaneng o tlohela mosebetsi wa hao wa jwale?
Why do you want to work here?   Hobaneng o batla ho sebetsa mona?
Is there anything that you would like to ask me?   Na ho na le ho hong hoo o batlang ho mpotsa hona?
  Formal Business Letter  
Date: calendar_today Letsatsi:
Dear... create Mme (to a lady)... Ntate (to a gentleman)...
Yours Sincerely,   Ka botshepehi,
  Directions  
North Leboya
South Borwa
East Botjhabela
West Bophirimela
  Days of the Week  
Sunday   Sontaha
Monday   Mantaha
Tuesday   Labobedi
Wednesday   Laboraro
Thursday   Labone
Friday   Labohlano
Saturday   Moqebelo
  Months of the Year  
January   Pherekgong
February   Hlakola
March   Hlakubele
April   Mmesa
May   Motsheanong
June   Phupjane
July   Phupu
August   Phato
September   Loetse
October   Mphalane
November   Pudungwana
December   Tshitwe
     

This browser does not support the video element.

Choose a language

Choose a language above to practice and learn words and phrases for any of the 11 official South African languages.

Master the basics

When you master the basics of conversation you will be able to put that into practice with millions of South Africans in your city and province.