Learn Zulu

 

English

 

IsiZulu

 
๐Ÿ—จ
Conversation: Learn with people
 
Ingxoxo: Funda nabantu
๐Ÿ—จ
๐Ÿ’
Anatomy: Learn with your body
 
Umzimba: Funda ngomzimba wakho
๐Ÿ’
๐ŸŽ“
Chess: Learn with your mind
 
IShesi: Funda ngomqondo wakho:
๐ŸŽ“
โค
Dating: Learn with your heart
 
Ezokukhiphana: Funda ngenhliziyo yakho
โค
๐Ÿš€
Top 10 Interview Questions: Learn for success
 
Imibuzo eyi-10 Ephuma phambili Yenkulumo-mpendulwano: Fundela ukuphumelela
๐Ÿš€
๐Ÿ‡ฟ๐Ÿ‡ฆ Translation Services South Africa   Imisebenzi Yezokuhumusha yaseNingizimu Afrika ๐Ÿ‡ฟ๐Ÿ‡ฆ
         
๐Ÿ—จ
Conversation: Learn with people
 
Ingxoxo: Funda nabantu
๐Ÿ—จ
๐Ÿ‘ค Hello! (person)
Sawubona! (umuntu oyedwa) ๐Ÿ‘ค
๐Ÿ‘ฅ Hello! (group)
Sanibona! (iqembu) ๐Ÿ‘ฅ
๐Ÿ™‹ How are you?
Ninjani? ๐Ÿ™‹
๐Ÿ™† I'm fine, thanks.
Siyaphila. ๐Ÿ™†
๐Ÿ™ I could be better.
Siyancenga. ๐Ÿ™
๐Ÿ™‹ And you?
Wena? ๐Ÿ™‹
๐Ÿ™† I am well.
Ngiyaphila. ๐Ÿ™†
๐Ÿ‘ค Goodbye (person staying)
Uhambe kahle (umuntu osalayo) ๐Ÿ‘ค
๐Ÿ‘ช Goodbye (group staying)
Nihamba kahle (iqembu elisayo) ๐Ÿ‘ช
๐Ÿ‘ค Goodbye (person leaving)
Usale kahle (umuntu ohambayo) ๐Ÿ‘ค
๐Ÿ‘ช Goodbye (group leaving)
Nisale kahle (iqembu elihambayo) ๐Ÿ‘ช
         
๐Ÿ’
Anatomy: Learn with your body
 
Umzimba: Funda ngomzimba wakho
๐Ÿ’
๐Ÿ‘ง Head   Ikhanda ๐Ÿ‘ง
๐Ÿ‘ Eye, Eyes   Iso, Amahlo ๐Ÿ‘
๐Ÿ‘‚ Ear, Ears   Indlebe, Izindlebe ๐Ÿ‘‚
๐Ÿ‘ƒ Nose   Ikhala ๐Ÿ‘ƒ
๐Ÿ‘„ Mouth   Umlomo ๐Ÿ‘„
๐Ÿ‘… Tongue   Ulimi ๐Ÿ‘…
โœ‹ Hand, Hands   Isandla, Izandla โœ‹
๐Ÿ’ช Arm, Arms   Ingalo, Izingalo ๐Ÿ’ช
๐Ÿšถ Leg, Legs   Umlenze, Imilenze ๐Ÿšถ
๐Ÿ‘ฃ Foot, Feet   Unyawo, Izinyawo ๐Ÿ‘ฃ
         
๐ŸŽ“
Chess: Learn with your mind
 
IShesi: Funda ngomqondo wakho
๐ŸŽ“
โ™˜ Chess Piece(s)   Inkomo (Izinkomo) ye(ze)-Shesi โ™˜
โ™š King   Inkosi โ™š
โ™› Queen   Indlunkulu โ™›
โ™œ Rook (Castle)   Irukhi (Ikhasela) โ™œ
โ™ Bishop   Ibhishophu โ™
โ™ž Knight (Horse)   Inayithi (Ihhashi) โ™ž
โ™Ÿ Pawn (Soldier)   Iphoni (Isosha) โ™Ÿ
โ–ฉ Board   Ibhodi โ–ฉ
โ–จ Square   Isikwele โ–จ
โฌ› Black   Okumnyama โฌ›
โฌœ White   Okumhlophe โฌœ
โ‡… Chess Move(s)   Um(imi)nyakazo we(ye)Shesi โ‡…
โš  Check! From Persian Shah (King)   Qaphela โš 
๐Ÿ† Checkmate! From Persian Shah (King) + Mฤt (Dead)   Qaphela, bha ngakuhlula! ๐Ÿ†
๐Ÿ—‘ I take your piece.   Ngidla inkomo yakho. ๐Ÿ—‘
โ€ผ๏ธ Good move!   Umnyakazo omuhle! โ€ผ๏ธ
โš‘ I resign!   Ngiyayeka! โš‘
โš”๏ธ Good luck for the game!   Ngikufisela okuhle emdlalweni! โš”๏ธ
๐Ÿค Thank you for the game!   Ngiyabonga ngokudlala nawe! ๐Ÿค
         
โค
Dating: Learn with your heart
 
Ezokukhiphana: Funda ngenhliziyo yakho
โค
โ“ What's your name?   Ubani igama lakho? โ“
๐Ÿ“ฑ Can I get your number?   Ngicela inombolo yakho? ๐Ÿ“ฑ
โ˜• Would you like to get coffee?   Ungakujabulela ukuphuza ikhofi? โ˜•
๐Ÿ Would you like to go to dinner?   Ungakuthanda ukuthi ngikukhiphe siye kodla isidlo sasebusuku? ๐Ÿ
๐Ÿน Would you like to go for a drink?   Ungathanda ukuthola okuphuzwayo? ๐Ÿน
๐Ÿ’“ Yes, I would.   Yebo, ngingathanda. ๐Ÿ’“
๐Ÿ’” No, but thank you.   Cha, ngiyabonga. ๐Ÿ’”
๐Ÿ’– You look beautiful.   Waze wamuhle. ๐Ÿ’–
๐Ÿ’‹ May I kiss you?   Ngicela ukukuqabula? ๐Ÿ’‹
๐Ÿ˜ I miss you.   Ngiyakukhumbula. ๐Ÿ˜
๐Ÿ˜˜ I miss you too.   Nami ngiyakukhumbula. ๐Ÿ˜˜
โ™ฅ I love you.   Ngiyakuthanda. โ™ฅ
๐Ÿ’— I love you so much.   Ngikuthanda kakhulu. ๐Ÿ’—
         
๐Ÿš€
Top 10 Interview Questions: Learn for success
 
Imibuzo eyi-10 Ephuma phambili Yenkulumo-mpendulwano: Fundela ukuphumelela
๐Ÿš€
๐Ÿ‘ฉ Tell us about yourself?   Sicela ukwazi ngawe? ๐Ÿ‘ฉ
๐Ÿ‘ What are your main strengths?   Yini ukwazi ukuyenza kahle kakhulu? ๐Ÿ‘
๐Ÿ‘Ž What are your weaknesses?   Yini obuthakathaka kuyo? ๐Ÿ‘Ž
โ€๐ŸŽ“ Why should we choose you for this job?   Kungani kumele siqashe wena kulo msebenzi? โ€๐ŸŽ“
๐Ÿ“ƒ What is your salary expectation?   Umholo owulindele mungakanani? ๐Ÿ“ƒ
โšฝ What are your hobbies outside of work?   Yini othanda ukuyenza uma ungekho emsebenzini? โšฝ
๐Ÿ“ˆ Where do you see yourself in five years' time?   Uzibona ukuphi eminyakeni emihlanu ezayo? ๐Ÿ“ˆ
๐Ÿ’ผ Why are you leaving your current job?   Kungani ufuna ukushiya umsebenzi okuwo njengamanje? ๐Ÿ’ผ
๐Ÿฆ Why do you want to work here?   Kungani ufuna ukusebenza lapha? ๐Ÿฆ
โ” Is there anything that you would like to ask me?   Ingabe ikhona into ofisa ukungibuza yona? โ”

 

Zulu Vocabulary

Formal Letter, Directions, Days of the Week, Months of the Year

English Formal Business Letter IsiZulu
Date: ๐Ÿ“… Usuku:
Dear... ๐Ÿ“ ... othandekayo
Yours Sincerely, ๐Ÿ“„ Ozithobayo,
  Directions  
Directions   Izinkomba
North โฎ™ Nyakatho
South โฎ› Ningizimu
East โฎš Mpumalanga
West โฎ˜ Ntshonalanga
  Days of the Week  
Sunday   Sonto
Monday   Msombuluko
Tuesday   Lwesibili
Wednesday   Lwesithathu
Thursday   Lwesine
Friday   Lwesihlanu
Saturday   Mgqibelo
  Months of the Year  
January   Januwari
February   Febhuwari
March   Mashi
April   Ephreli
May   Meyi
June   Juni
July   Julayi
August   Agasti
September   Septhemba
October   Okthobha
November   Novemba
December   Disemba

 

Learn Zulu language

IsiZulu will reach more South Africans than English in Gauteng, KwaZulu-Natal and Mpumalanga.

PROVINCE % SA GP KZ WC EC MP LP FS NC NW
English 10 13 13 20 6 3 2 3 3 4
IsiZulu 23 20 78   1 24 1 4 1 3

 

You can get more information on languages by province on our medical translation services page.

 

Language Vocabulary

Conversation, Anatomy, Chess, Dating, Interview Questions and Vocabulary

IsiZulu IsiXhosa Afrikaans English Sepedi Setswana Sesotho Xitsonga Siswati Tshivenแธ“a IsiNdebele

 
More detail on all 11 official languages can be found on our Translation Services South Africa page.
South Africa Translation Services 11 Languages

Visit our site in your home language. English and translated pages are identical.

 

Language demographics for your city:

IsiZulu is the most spoken first language in Johannesburg at almost a quarter of the population, approximately one million speakers.

Translation Services Johannesburg Translation Services Pretoria Translation Services Cape Town Medical Translation Educational Translation Mining and Environmental Translation Chinese Translation Services English Editing Services

[email protected]
+27-21-685-2383