Learn Zulu

English

 

Zulu

Conversation: Learn with people

emoji_people Ingxoxo: Funda nabantu

Anatomy: Learn with your body

accessibility Umzimba: Funda ngomzimba wakho

Chess: Learn with your mind

grid_on IShesi: Funda ngomqondo wakho:

Dating: Learn with your heart

favorite Ezokukhiphana: Funda ngenhliziyo yakho

Top 10 Interview Questions: Learn for success

how_to_reg Imibuzo eyi-10 Ephuma phambili Yenkulumo-mpendulwano: Fundela ukuphumelela

Translation Services South Africa

 

Imisebenzi Yezokuhumusha yaseNingizimu Afrika

IsiZulu will reach more South Africans than English in Gauteng, KwaZulu-Natal and Mpumalanga.

 

Conversation: Learn with people emoji_people Ingxoxo: Funda nabantu
Hello! (person)
No Audio
Sawubona! (umuntu oyedwa)
Hello! (group)
No Audio
Sanibona! (iqembu)
How are you?
No Audio
Ninjani?
I'm fine, thanks.
No Audio
Siyaphila.
I could be better.
No Audio
Siyancenga.
And you?
No Audio
Wena?
I am well.
No Audio
Ngiyaphila.
Goodbye (person staying)
No Audio
Uhambe kahle (umuntu osalayo)
Goodbye (group staying)
No Audio
Nihamba kahle (iqembu elisayo)
Goodbye (person leaving)
No Audio
Usale kahle (umuntu ohambayo)
Goodbye (group leaving)
No Audio
Nisale kahle (iqembu elihambayo)
     
Anatomy: Learn with your body accessibility Umzimba: Funda ngomzimba wakho
Head   Ikhanda
Eye, Eyes   Iso, Amahlo
Ear, Ears   Indlebe, Izindlebe
Nose   Ikhala
Mouth   Umlomo
Tongue   Ulimi
Hand, Hands   Isandla, Izandla
Arm, Arms   Ingalo, Izingalo
Leg, Legs   Umlenze, Imilenze
Foot, Feet   Unyawo, Izinyawo
     
Chess: Learn with your mind grid_on IShesi: Funda ngomqondo wakho
Chess Piece(s) Inkomo (Izinkomo) ye(ze)-Shesi
King Inkosi
Queen Indlunkulu
Rook (Castle) Irukhi (Ikhasela)
Bishop Ibhishophu
Knight (Horse) Inayithi (Ihhashi)
Pawn (Soldier) Iphoni (Isosha)
Board Ibhodi
Square Isikwele
Black Okumnyama
White Okumhlophe
Chess Move(s)   Um(imi)nyakazo we(ye)Shesi
Check! From Persian Shah (King)   Qaphela
Checkmate! From Persian Shah (King) + Māt (Dead)   Qaphela, bha ngakuhlula!
I take your piece.   Ngidla inkomo yakho.
Good move!   Umnyakazo omuhle!
I resign!   Ngiyayeka!
Good luck for the game!   Ngikufisela okuhle emdlalweni!
Thank you for the game!   Ngiyabonga ngokudlala nawe!
     
Dating: Learn with your heart favorite Ezokukhiphana: Funda ngenhliziyo yakho
What's your name?   Ubani igama lakho?
Can I get your number?   Ngicela inombolo yakho?
Would you like to get coffee?   Ungakujabulela ukuphuza ikhofi?
Would you like to go to dinner?   Ungakuthanda ukuthi ngikukhiphe siye kodla isidlo sasebusuku?
Would you like to go for a drink?   Ungathanda ukuthola okuphuzwayo?
Yes, I would.   Yebo, ngingathanda.
No, but thank you.   Cha, ngiyabonga.
You look beautiful.   Waze wamuhle.
May I kiss you?   Ngicela ukukuqabula?
I miss you.   Ngiyakukhumbula.
I miss you too.   Nami ngiyakukhumbula.
I love you.   Ngiyakuthanda.
I love you so much.   Ngikuthanda kakhulu.
     
Top 10 Interview Questions: Learn for success how_to_reg Imibuzo eyi-10 Ephuma phambili Yenkulumo-mpendulwano: Fundela ukuphumelela
Tell us about yourself?   Sicela ukwazi ngawe?
What are your main strengths?   Yini ukwazi ukuyenza kahle kakhulu?
What are your weaknesses?   Yini obuthakathaka kuyo?
Why should we choose you for this job?   Kungani kumele siqashe wena kulo msebenzi?
What is your salary expectation?   Umholo owulindele mungakanani?
What are your hobbies outside of work?   Yini othanda ukuyenza uma ungekho emsebenzini?
Where do you see yourself in five years' time?   Uzibona ukuphi eminyakeni emihlanu ezayo?
Why are you leaving your current job?   Kungani ufuna ukushiya umsebenzi okuwo njengamanje?
Why do you want to work here?   Kungani ufuna ukusebenza lapha?
Is there anything that you would like to ask me?   Ingabe ikhona into ofisa ukungibuza yona?
  Formal Business Letter  
Date: calendar_today Usuku
Dear... create ... othandekayo
Yours Sincerely,   Ozithobayo,
  Directions  
North Nyakatho
South Ningizimu
East Mpumalanga
West Ntshonalanga
  Days of the Week  
Sunday   Sonto
Monday   Msombuluko
Tuesday   Lwesibili
Wednesday   Lwesithathu
Thursday   Lwesine
Friday   Lwesihlanu
Saturday   Mgqibelo
  Months of the Year  
January   Januwari
February   Febhuwari
March   Mashi
April   Ephreli
May   Meyi
June   Juni
July   Julayi
August   Agasti
September   Septhemba
October   Okthobha
November   Novemba
December   Disemba
     

This browser does not support the video element.

Choose a language

Choose a language above to practice and learn words and phrases for any of the 11 official South African languages.

Master the basics

When you master the basics of conversation you will be able to put that into practice with millions of South Africans in your city and province.