Learn Xhosa

English

 

IsiXhosa

Conversation: Learn with people

emoji_people Incoko: Funda kunye nabantu

Anatomy: Learn with your body

accessibility Ufundo-nzulu ngomzimba: Funda ngomzimba wakho

Chess: Learn with your mind

grid_on UThimba: Funda ngengqiqo yakho:

Dating: Learn with your heart

favorite Ukuthandana: Funda ngentliziyo yakho

Top 10 Interview Questions: Learn for success

how_to_reg ImiBuzo yoDliwano-ndlebe eli-10 ePhambili: Fundela impumelelo

Translation Services South Africa

 

IiNkonzo zoGuqulo zoMzantsi Afrika

IsiXhosa will reach more South Africans than English in the Western Cape, Eastern Cape and Free State.

 

Conversation: Learn with people emoji_people Incoko: Funda kunye nabantu
Hello! (person)
No Audio
Molo! (umntu)
Hello! (group)
No Audio
Molweni! (iqela)
How are you?
No Audio
Unjani?
I'm fine, thanks.
No Audio
Ndiphilile, enkosi.
I could be better.
No Audio
Ndiyacenga.
And you?
No Audio
Wena?
I am well.
No Audio
Ndiphilile.
Goodbye (person staying)
No Audio
Uhambe kakuhle (umntu oshiyekayo)
Goodbye (group staying)
No Audio
Nihambe kakuhle (iqela elishiyekayo)
Goodbye (person leaving)
No Audio
Usale kakuhle (umntu ohambayo)
Goodbye (group leaving)
No Audio
Nisale kakuhle (iqela elihambayo)
     
Anatomy: Learn with your body accessibility Ufundo-nzulu ngomzimba: Funda ngomzimba wakho
Head   Intloko
Eye, Eyes   Iliso, Amehlo
Ear, Ears   Indlebe, Iindlebe
Nose   Impumlo
Mouth   Umlomo
Tongue   Ulwimi
Hand, Hands   Isandla, Izandla
Arm, Arms   Ingalo, Iingalo
Leg, Legs   Umlenze, Imilenze
Foot, Feet   Unyawo, Iinyawo
     
Chess: Learn with your mind grid_on UThimba: Funda ngengqiqo yakho
Chess Piece(s) Iinkomo zikaThimba
King IKumkani
Queen IKumkanikazi
Rook (Castle) UMbayimbayi
Bishop INtlola
Knight (Horse) IHashe
Pawn (Soldier) IFolosi
Board Ibhodi
Square Isikweri
Black Mnyama
White Mhlophe
Chess Move(s)   Ukuhamba-hambisa kwiThimba
Check! From Persian Shah (King)   Khangela!
Checkmate! From Persian Shah (King) + Māt (Dead)   Thinjiwe!
I take your piece.   Ndithatha ingqekembe yakho.
Good move!   Inyathelo elihle!
I resign!   Ndiyarhoxa!
Good luck for the game!   Uqhube kakuhle emdlalweni!
Thank you for the game!   Enkosi ngomdlalo!
     
Dating: Learn with your heart favorite Ukuthandana: Funda ngentliziyo yakho
What's your name?   Ungubani igama lakho?
Can I get your number?   Ndingayifumana inombolo yakho?
Would you like to get coffee?   Ungathanda ukusela ikofu?
Would you like to go to dinner?   Ungathanda ukuya kwidinala?
Would you like to go for a drink?   Ungathanda ukuya kufumana into eselwayo?
Yes, I would.   Ewe, ndingathanda njalo.
No, but thank you.   Hayi, enkosi.
You look beautiful.   Umhle.
May I kiss you?   Ndingakuncamisa?
I miss you.   Ndiyakukhumbula.
I miss you too.   Ndiyakukhumbula nam.
I love you.   Ndiyakuthanda.
I love you so much.   Ndikuthanda kakhulu.
     
Top 10 Interview Questions: Learn for success how_to_reg ImiBuzo yoDliwano-ndlebe eli-10 ePhambili: Fundela impumelelo
Tell us about yourself?   Khawusithele gqaba-gqaba ngawe?
What are your main strengths?   Zinto zini ezingundoqo oqine kuzo?
What are your weaknesses?   Zinto zini obuthathaka kuzo?
Why should we choose you for this job?   Kungasizathu sini ukuba sikhethe wena kulo msebenzi?
What is your salary expectation?   Ulindele ukuba ufumane umrholo ongakanani?
What are your hobbies outside of work?   Xa ungekho semsebenzini zeziphi iinkcitha-sithukuthezi zakho?
Where do you see yourself in five years' time?   Uzibona uphi kwiminyaka emihlanu ezayo?
Why are you leaving your current job?   Uwushiya ngasiphi isizathu umsebenzi okuwo ngoku?
Why do you want to work here?   Sesiphi isizathu esibangela ukuba ufune ukusebenza apha?
Is there anything that you would like to ask me?   Ingaba ikhona nantoni na ongathanda ukundibuza yona?
  Formal Business Letter  
Date: calendar_today Umhla:
Dear... create ... obekekileyo
Yours Sincerely,   Owakho Ngenene,
  Directions  
North Mntla
South Mzantsi
East Mpuma
West Ntshona
  Days of the Week  
Sunday   Sonto
Monday   Msombuluko
Tuesday   Lwesibili
Wednesday   Lwesithathu
Thursday   Lwesine
Friday   Lwesihlanu
Saturday   Mgqibelo
  Months of the Year  
January   Januwari
February   Febhuwari
March   Mashi
April   Ephreli
May   Meyi
June   Juni
July   Julayi
August   Agasti
September   Septhemba
October   Okthobha
November   Novemba
December   Disemba
     

This browser does not support the video element.

Choose a language

Choose a language above to practice and learn words and phrases for any of the 11 official South African languages.

Master the basics

When you master the basics of conversation you will be able to put that into practice with millions of South Africans in your city and province.