Learn Xhosa

 

English

 

IsiXhosa

 
๐Ÿ—จ
Conversation: Learn with people
 
Incoko: Funda kunye nabantu
๐Ÿ—จ
๐Ÿ’
Anatomy: Learn with your body
 
Ufundo-nzulu ngomzimba: Funda ngomzimba wakho
๐Ÿ’
๐ŸŽ“
Chess: Learn with your mind
 
UThimba: Funda ngengqiqo yakho:
๐ŸŽ“
โค
Dating: Learn with your heart
 
Ukuthandana: Funda ngentliziyo yakho
โค
๐Ÿš€
Top 10 Interview Questions: Learn for success
 
ImiBuzo yoDliwano-ndlebe eli-10 ePhambili: Fundela impumelelo
๐Ÿš€
๐Ÿ‡ฟ๐Ÿ‡ฆ Translation Services South Africa   IiNkonzo zoGuqulo zoMzantsi Afrika ๐Ÿ‡ฟ๐Ÿ‡ฆ
         
๐Ÿ—จ
Conversation: Learn with people
 
Incoko: Funda kunye nabantu
๐Ÿ—จ
๐Ÿ‘ค Hello! (person)
Molo! (umntu) ๐Ÿ‘ค
๐Ÿ‘ฅ Hello! (group)
Molweni! (iqela) ๐Ÿ‘ฅ
๐Ÿ™‹ How are you?
Unjani? ๐Ÿ™‹
๐Ÿ™† I'm fine, thanks.
Ndiphilile, enkosi. ๐Ÿ™†
๐Ÿ™ I could be better.
Ndiyacenga. ๐Ÿ™
๐Ÿ™‹ And you?
Wena? ๐Ÿ™‹
๐Ÿ™† I am well.
Ndiphilile. ๐Ÿ™†
๐Ÿ‘ค Goodbye (person staying)
Uhambe kakuhle (umntu oshiyekayo) ๐Ÿ‘ค
๐Ÿ‘ช Goodbye (group staying)
Nihambe kakuhle (iqela elishiyekayo) ๐Ÿ‘ช
๐Ÿ‘ค Goodbye (person leaving)
Usale kakuhle (umntu ohambayo) ๐Ÿ‘ค
๐Ÿ‘ช Goodbye (group leaving)
Nisale kakuhle (iqela elihambayo) ๐Ÿ‘ช
         
๐Ÿ’
Anatomy: Learn with your body
 
Ufundo-nzulu ngomzimba: Funda ngomzimba wakho
๐Ÿ’
๐Ÿ‘ง Head   Intloko ๐Ÿ‘ง
๐Ÿ‘ Eye, Eyes   Iliso, Amehlo ๐Ÿ‘
๐Ÿ‘‚ Ear, Ears   Indlebe, Iindlebe ๐Ÿ‘‚
๐Ÿ‘ƒ Nose   Impumlo ๐Ÿ‘ƒ
๐Ÿ‘„ Mouth   Umlomo ๐Ÿ‘„
๐Ÿ‘… Tongue   Ulwimi ๐Ÿ‘…
โœ‹ Hand, Hands   Isandla, Izandla โœ‹
๐Ÿ’ช Arm, Arms   Ingalo, Iingalo ๐Ÿ’ช
๐Ÿšถ Leg, Legs   Umlenze, Imilenze ๐Ÿšถ
๐Ÿ‘ฃ Foot, Feet   Unyawo, Iinyawo ๐Ÿ‘ฃ
         
๐ŸŽ“
Chess: Learn with your mind
 
UThimba: Funda ngengqiqo yakho
๐ŸŽ“
โ™˜ Chess Piece(s)   Iinkomo zikaThimba โ™˜
โ™š King   IKumkani โ™š
โ™› Queen   IKumkanikazi โ™›
โ™œ Rook (Castle)   UMbayimbayi โ™œ
โ™ Bishop   INtlola โ™
โ™ž Knight (Horse)   IHashe โ™ž
โ™Ÿ Pawn (Soldier)   IFolosi โ™Ÿ
โ–ฉ Board   Ibhodi โ–ฉ
โ–จ Square   Isikweri โ–จ
โฌ› Black   Mnyama โฌ›
โฌœ White   Mhlophe โฌœ
โ‡… Chess Move(s)   Ukuhamba-hambisa kwiThimba โ‡…
โš  Check! From Persian Shah (King)   Khangela! โš 
๐Ÿ† Checkmate! From Persian Shah (King) + Mฤt (Dead)   Thinjiwe! ๐Ÿ†
๐Ÿ—‘ I take your piece.   Ndithatha ingqekembe yakho. ๐Ÿ—‘
โ€ผ๏ธ Good move!   Inyathelo elihle! โ€ผ๏ธ
โš‘ I resign!   Ndiyarhoxa! โš‘
โš”๏ธ Good luck for the game!   Uqhube kakuhle emdlalweni! โš”๏ธ
๐Ÿค Thank you for the game!   Enkosi ngomdlalo! ๐Ÿค
         
โค
Dating: Learn with your heart
 
Ukuthandana: Funda ngentliziyo yakho
โค
โ“ What's your name?   Ungubani igama lakho? โ“
๐Ÿ“ฑ Can I get your number?   Ndingayifumana inombolo yakho? ๐Ÿ“ฑ
โ˜• Would you like to get coffee?   Ungathanda ukusela ikofu? โ˜•
๐Ÿ Would you like to go to dinner?   Ungathanda ukuya kwidinala? ๐Ÿ
๐Ÿน Would you like to go for a drink?   Ungathanda ukuya kufumana into eselwayo? ๐Ÿน
๐Ÿ’“ Yes, I would.   Ewe, ndingathanda njalo. ๐Ÿ’“
๐Ÿ’” No, but thank you.   Hayi, enkosi. ๐Ÿ’”
๐Ÿ’– You look beautiful.   Umhle. ๐Ÿ’–
๐Ÿ’‹ May I kiss you?   Ndingakuncamisa? ๐Ÿ’‹
๐Ÿ˜ I miss you.   Ndiyakukhumbula. ๐Ÿ˜
๐Ÿ˜˜ I miss you too.   Ndiyakukhumbula nam. ๐Ÿ˜˜
โ™ฅ I love you.   Ndiyakuthanda. โ™ฅ
๐Ÿ’— I love you so much.   Ndikuthanda kakhulu. ๐Ÿ’—
         
๐Ÿš€
Top 10 Interview Questions: Learn for success
 
ImiBuzo yoDliwano-ndlebe eli-10 ePhambili: Fundela impumelelo
๐Ÿš€
๐Ÿ‘ฉ Tell us about yourself?   Khawusithele gqaba-gqaba ngawe? ๐Ÿ‘ฉ
๐Ÿ‘ What are your main strengths?   Zinto zini ezingundoqo oqine kuzo? ๐Ÿ‘
๐Ÿ‘Ž What are your weaknesses?   Zinto zini obuthathaka kuzo? ๐Ÿ‘Ž
โ€๐ŸŽ“ Why should we choose you for this job?   Kungasizathu sini ukuba sikhethe wena kulo msebenzi? โ€๐ŸŽ“
๐Ÿ“ƒ What is your salary expectation?   Ulindele ukuba ufumane umrholo ongakanani? ๐Ÿ“ƒ
โšฝ What are your hobbies outside of work?   Xa ungekho semsebenzini zeziphi iinkcitha-sithukuthezi zakho? โšฝ
๐Ÿ“ˆ Where do you see yourself in five years' time?   Uzibona uphi kwiminyaka emihlanu ezayo? ๐Ÿ“ˆ
๐Ÿ’ผ Why are you leaving your current job?   Uwushiya ngasiphi isizathu umsebenzi okuwo ngoku? ๐Ÿ’ผ
๐Ÿฆ Why do you want to work here?   Sesiphi isizathu esibangela ukuba ufune ukusebenza apha? ๐Ÿฆ
โ” Is there anything that you would like to ask me?   Ingaba ikhona nantoni na ongathanda ukundibuza yona? โ”

 

Xhosa Vocabulary

Formal Letter, Directions, Days of the Week, Months of the Year

English Formal Business Letter IsiXhosa
Date: ๐Ÿ“… Umhla:
Dear... ๐Ÿ“ ... obekekileyo
Yours Sincerely, ๐Ÿ“„ Owakho Ngenene,
  Directions  
Directions   Izalathiso
North โฎ™ Mntla
South โฎ› Mzantsi
East โฎš Mpuma
West โฎ˜ Ntshona
  Days of the Week  
Sunday   Cawa
Monday   Mvulo
Tuesday   Lwesibini
Wednesday   Lwesithathu
Thursday   Lwesine
Friday   Lwesihlanu
Saturday   Mgqibelo
  Months of the Year  
January   Janyuwari
February   Febhruwari
March   Matshi
April   Apreli
May   Meyi
June   Juni
July   Julayi
August   Agasti
September   Septemba
October   Okthobha
November   Novemba
December   Disemba

 

 

IsiXhosa will reach more South Africans than English in the Western Cape, Eastern Cape and Free State.

PROVINCE % SA GP KZ WC EC MP LP FS NC NW
English 10 13 13 20 6 3 2 3 3 4
IsiXhosa 16 7 3 25 79 1   8 5 6

 

You can get more information on languages by province on our medical translation services page.

Learn Xhosa language

Language Vocabulary

Conversation, Anatomy, Chess, Dating, Interview Questions and Vocabulary

IsiZulu IsiXhosa Afrikaans English Sepedi Setswana Sesotho Xitsonga Siswati Tshivenแธ“a IsiNdebele

 

More detail on all 11 official languages can be found on our Translation Services South Africa page.
South Africa Translation Services 11 Languages

Visit our site in your home language. English and translated pages are identical.

 

Language demographics for your city:

Almost a third of Cape Town's population speak isiXhosa as a first language at just over a million speakers.

Translation Services Johannesburg Translation Services Pretoria Translation Services Cape Town Medical Translation Educational Translation Mining and Environmental Translation Chinese Translation Services English Editing Services

[email protected]
+27-21-685-2383