Learn Ndebele

English

 

IsiNdebele

Conversation: Learn with people

emoji_people Ikulumiswano: Funda nabantu

Anatomy: Learn with your body

accessibility Itjhesi: Funda ngomkhumbulwakho

Chess: Learn with your mind

grid_on Itjhesi: Funda ngomkhumbulwakho

Dating: Learn with your heart

favorite Zokukhuphana: Funda ngehliziywakho

Top 10 Interview Questions: Learn for success

how_to_reg Imibuzo eli-10 ephuma phambili yokuHlungwa: Fundela ukuphumelela

Translation Services South Africa

 

Imisebenzi yokuTjhugulula eSewula Afrika

IsiNdebele will reach more South Africans than English in Mpumalanga.

 

Conversation: Learn with people emoji_people Ikulumiswano: Funda nabantu
Hello! (person)   Lotjha! (umuntu munye)
Hello! (group)   Lotjhani! (isiqhema)
How are you?   Nivukile?
I'm fine, thanks.   Sivukile
I could be better.   Siyancenga.
And you?   Wena?
I am well.   Ngivukile.
Goodbye (person staying)   Ukhambe kuhle (umuntu osalako)
Goodbye (group staying)   Nikhambe kuhle (isiqhema esisalako)
Goodbye (person leaving)   Sala kuhle (umuntu okhambako)
Goodbye (group leaving)   Nisale kuhle (isiqhema esikhambako)
     
Anatomy: Learn with your body accessibility Itjhesi: Funda ngomkhumbulwakho
Head   Ihloko
Eye, Eyes   Ilihlo, Amehlo
Ear, Ears   Indlebe, Iindlebe
Nose   Ipumulo
Mouth   Umlomo
Tongue   Ilimu
Hand, Hands   Isandla, Izandla
Arm, Arms   Umkhono, Imikhono
Leg, Legs   Umlenze, Imilenze
Foot, Feet   Inyawo, Iinyawo
     
Chess: Learn with your mind grid_on IShesi: Funda ngomqondo wakho
Chess Piece(s) Isiquntu (Iinquntu) se(ze)Tjhesi
King Ikosi
Queen Indlovukazi
Rook (Castle) Iruki (Ikhasela)
Bishop Ibhitjhobhu
Knight (Horse) Inayithi (Ipera)
Pawn (Soldier) Iphoni (Ijoni)
Board Ibhodi
Square Isikwere
Black Okunzima
White Okumhlophe
Chess Move(s)   Umsikinyeko (Imisikinyeko) we (ye)Tjhesi)
Check! From Persian Shah (King)   Yelela!
Checkmate! From Persian Shah (King) + Māt (Dead)   Yelela, bha ngikuhlulile!
I take your piece.   Ngidla ikomakho.
Good move!   Umnyakazo omuhle!
I resign!   Ngiyalisa!
Good luck for the game!   Ngikufisela itjhudu emdlalweni!
Thank you for the game!   Ngiyathokoza ngokudlala nawe!
     
Dating: Learn with your heart favorite Zokukhuphana: Funda ngehliziywakho
What's your name?   Ungubani ibizo lakho?
Can I get your number?   Ngibawa inomborwakho?
Would you like to get coffee?   Ungakuthabela ukusela ikofi?
Would you like to go to dinner?   Ungakuthabela bona ngikukhuphe siyokudla ukudla kwentambama?
Would you like to go for a drink?   Ungathanda ukuthola okuselwako?
Yes, I would.   Iye, ngingathanda.
No, but thank you.   Awa, ngiyathokoza.
You look beautiful.   Umuhle.
May I kiss you?   Ngibawa ukukumanga?
I miss you.   Ngiyakukhumbula.
I miss you too.   Nami ngiyakukhumbula.
I love you.   Ngiyakuthanda.
I love you so much.   Ngikuthanda khulu.
     
Top 10 Interview Questions: Learn for success how_to_reg Imibuzo eli-10 ephuma phambili yokuHlungwa: Fundela ukuphumelela
Tell us about yourself?   Sicocele kabanzi ngawe mayelana nomsebenzi lo?
What are your main strengths?   Ngikuphi okuqakathekileko okghona ukukwenza kuhle?
What are your weaknesses?   Ngikuphi onobudisi ngakho?
Why should we choose you for this job?   Kubayini kufanele sikhethe wena kilomsebenzi?
What is your salary expectation?   Ulindele bona umrholwakho ube malini?
What are your hobbies outside of work?   Ngimiphi imisebenzakho yokuzilibazisa ngaphandle kwendaweni yomsebenzi?
Where do you see yourself in five years' time?   Uzibona ukuphi esikhathini seminyaka emihlanu?
Why are you leaving your current job?   Kubayini ulisa umsebenzakho wagadesi?
Why do you want to work here?   Kubayini ufuna ukusebenza lapha?
Is there anything that you would like to ask me?   Ingabe kukhona ofuna ukungibuza khona?
  Formal Business Letter  
Date: calendar_today Idadamu:
Dear... create Othandekako...
Yours Sincerely,   Ozithobako,
  Directions  
North Tlhagwini
South Sewula
East Pumalanga
West Tjingalanga
  Days of the Week  
Sunday   Sonto
Monday   Mvulo
Tuesday   Lesibili
Wednesday   Lesithathu
Thursday   Lesine
Friday   Lesihlanu
Saturday   Mgqibelo
  Months of the Year  
January   Janabari
February   Feberbari
March   Matjhi
April   Apreli
May   Meyi
June   Juni
July   Julayi
August   Arhostosi
September   Septemba
October   Oktoba
November   Novemba
December   Disemba
     

This browser does not support the video element.

Choose a language

Choose a language above to practice and learn words and phrases for any of the 11 official South African languages.

Master the basics

When you master the basics of conversation you will be able to put that into practice with millions of South Africans in your city and province.